Zásady zpracování osobních údajů

Datum účinnosti: 01. 07. 2023

Společnosti BENUGA s.r.o., IČO: 273 88 280, se sídlem Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 115740 (dále jen „správce“, „společnost“ nebo „my“) záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak společnost zpracovává Vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s relevantními právními předpisy, jako je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Obsah
Koho se tyto zásady ochrany osobních údajů týkají?
Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč je zpracováváme?
Musíte nám osobní údaje poskytnout?
Musíte nám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?
Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?
Předáváme Vaše osobní údaje nějakým dalším osobám?
Jaká práva Vám náleží v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Kde se dozvíte o zpracování osobních údajů a Vašich právech více informací?

Koho se tyto zásady zpracování ochrany osobních údajů týkají?

Tyto zásady zpracování osobních údajů společností (dále jen „zásady“) se vztahují na zpracování osobních údajů našich zákazníků a obchodních partnerů. Dále se na Vás tyto zásady vztahují, pokud jste nám zaslal zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo poptávku prostřednictvím poptávkového formuláře na našich internetových stránkách www.zlaty-kopec.cz a navštívil naše internetové stránky (dále jen „internetové stránky“).

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč je zpracováváme?

Uvědomujeme si, že jedním z pravidel příslušných právních předpisů ohledně ochrany osobních údajů je právě přiměřenost, proto zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro předmětný účel.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme Vaše následující osobní údaje:

 

Nad rámec uvedeného dále zpracováváme čísla Vašich bankovních účtů.

Pokud jste naším obchodním partnerem, zpracováváme Vaše následující osobní údaje:

 

Pokud jste nás kontaktoval prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a pokud jste nám do zprávy napsal i telefonický kontakt, tak zpracováváme Vaše telefonní číslo.

Pokud jste nám zaslal poptávku prostřednictvím poptávkového formuláře na internetových stránkách, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Při návštěvě našich internetových stránek také ukládáme různá cookies, a to nutná cookies pro provoz stránek, dále statistická cookies, která nám pomáhají mapovat Vaše chování na stránkách a dále pak stránky zlepšovat a zlepšovat Váš zážitek z nich a také marketingové cookies, abychom Vám následně mohli zobrazovat relevantní reklamu. Více informací o cookies, včetně toho, jak lze nastavení kdykoliv změnit, naleznete na: https://www.zlaty-kopec.cz/cookies.

Účely a právní základy zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které Vám níže popíšeme. Každý z uvedených důvodů však musí být podložen ještě právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů společností zákonné a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Níže jsme pro Vás připravili přehled tzv. právních základů a účelů, tedy důvodů, proč osobní údaje zpracováváme.

Pokud jste náš zákazník, Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

 

Pokud jste naším obchodním partnerem, Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

 

Pokud jste nás kontaktoval prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely zpracování a zaslání odpovědi na Váš dotaz, a to na základě právního titulu plnění smlouvy a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Jedná se o právnický pojem, takový právní základ neznamená, že spolu uzavíráme nějakou smlouvu, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, je nám jasné, že Vás pouze něco zaujalo nebo chcete něco probrat.

V případě, že jste nám zaslal poptávku prostřednictvím poptávkového formuláře, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely zpracování a zaslání nabídky související s Vaší poptávkou, a to na základě právního titulu plnění smlouvy a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Jedná se o právnický pojem, takový právní základ neznamená, že spolu uzavíráme nějakou smlouvu, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, je nám jasné, že Vás pouze něco zaujalo nebo chcete něco probrat.

Vaše osobní údaje nepoužíváme k rozhodování na základě automatizovaného zpracování, ani profilování.

Musíte nám osobní údaje poskytnout?

Pokud Vám máme poskytnout službu, kterou po nás požadujete, tedy postavit a prodat nemovitost, včetně zajištění veškerého souvisejícího servisu, budeme Vaše osobní údaje potřebovat, bez nich to bohužel nepůjde. Poskytnutí osobních údajů je tak smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí s Vámi nemůžeme uzavřít příslušné smlouvy.

V případě, že s námi máte jako náš budoucí obchodní partner chcete uzavřít smlouvu, tak i v takovém případě potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom s Vámi mohli spolupracovat a plnit naše povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je tak i v tomto případě smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí s Vámi nemůžeme smlouvu uzavřít.

Rovněž při kontaktování prostřednictvím poptávkového či kontaktního formuláře nám osobní údaje musíte poskytnout, abychom Vás mohli kontaktovat na základě zaslané poptávky či dotazu zpět, poskytnutí osobních údajů je tak smluvním požadavkem.

Musíte nám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

V některých případech můžeme potřebovat ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Ne vždy je však zpracování na souhlasu založeno, a proto budeme Váš souhlas vyžadovat pouze tam, kde to bude nezbytné pro to, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat. V současné době Váš souhlas k žádnému zpracování nevyžadujeme, ale pokud by se tak stalo, vždy bychom Vám řekli, jak můžete souhlas odvolat a poskytli Vám další informace týkající se takového zpracování. 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

V případě, že s námi podepisujete jakoukoliv smlouvu, je třeba uchovávat Vaše osobní údaje nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také po tom, co již na Vás bylo vlastnické právo k nemovitosti, kterou jste si od nás kupoval, převedeno nebo i po tom, co jsme naši smlouvu ukončili. Je tomu tak např. z důvodu odstoupení od smlouvy, reklamace, uplatňování náhrady škody, proto Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od převodu vlastnického práva k nemovitosti, případně po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy (někdy se může stát, že od smlouvy odstoupíme, pokud neplníte Vaše povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo se domluvíme na jiném ukončení naší spolupráce a tím i smlouvy). Nemůžeme tedy Vaše osobní údaje smazat hned po uzavření smlouvy nebo realizaci převodu nemovitosti.

Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených.

Osobní údaje z poptávkového a kontaktního formuláře uchováváme po dobu 1 roku od zaslání poptávky nebo Vaší zprávy prostřednictvím formuláře, pokud jsme spolu nenavázali spolupráci a nestal jste se naším zákazníkem nebo obchodním partnerem.

Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky:

 

Předáváme Vaše osobní údaje nějakým dalším osobám?

K osobním údajům mají ve společnosti přístup pouze pověření zaměstnanci a spolupracovníci. K zajištění chodu naší společnosti dále předáváme Vaše osobní údaje externí účetní v rozsahu nezbytném pro její činnost, k některým osobním údajům má dále přístup náš IT specialista, daňový poradce, právní poradce a případně dodavatelé stavebních prací a osoby s námi spolupracující na výstavbě předmětné nemovitosti. Také můžeme předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy, veřejné moci či bankovním institucím. Dále můžeme předávat osobní údaje našim právním zástupcům a dalším osobám za účelem ochrany našich práv. Všichni tito příjemci Vašich osobních údajů jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé, máme s nimi uzavřené příslušné smlouvy.

Jaká práva Vám náleží v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Níže naleznete výčet práv, jenž Vám náleží v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy.

Kde se dozvíte o zpracování osobních údajů a Vašich právech více informací?

Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím těchto zásad. Na první stránce je uvedeno datum účinnosti, a pokud bychom informace v těchto zásadách aktualizovali, zaslali bychom Vám aktualizované znění. 

Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, rádi Vám je zodpovíme. Kontaktovat společnost můžete na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy  info@zlaty-kopec.cz